Skip to main content

Dokumentacja Pontyfikatu Jana Pawła II

Referat wygłoszony na XV sesji Stałej Konferencji MABPZ - Rzym 1993 r.

Dokumentacja Pontyfikatu Jana Pawła II

Referat wygłoszony na XV sesji Stałej Konferencji MABPZ - Rzym 1993 r.

Dom Polski Jana Pawła II był od samego początku swego istnienia (tzn. od 1980 r.) nie tylko domem polskiego pielgrzyma, ale stał się równocześnie siedzibą Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej. Jednym z nakreślonych wówczas celów tegoż Instytutu było gromadzenie szeroko pojętej dokumentacji dotyczącej osoby i nauczania Ojca Świętego. Ten dział działalności Instytutu bardzo szybko przekształcił się w odrębny Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II.

Celem placówki jest — jak wspomniano — metodyczne gromadzenie, porządkowanie i opracowywanie wszystkich dostępnych dokumentów dotyczących w sposób bezpośredni lub pośredni pontyfikatu Jana Pawła H. W ciągu ubiegłych lat Ośrodek rozrastał się w trzech kierunkach: bibliotecznym, archiwalnym i muzealnym.

Zasadniczym zespołem liczącej już ponad 10 tysięcy woluminów biblioteki są książki, które zawierają teksty Ojca Świętego, a także te, które wyszły spod jego pióra przed wyborem na Stolicę Apostolską. Gromadzi się oczywiście nie tylko książki polskie, ale możliwie wszystko, co ukazuje się na całym świecie — we wszystkich językach europejskich, a także w niektórych językach orientalnych. Są to przede wszystkim teksty przemówień papieskich w czasie audiencji, nabożeństw, spotkań, pielgrzymek, oraz dokumenty papieskie wydawane na różnych kontynentach, w różnych językach (a więc wszystko, co składa się na tzw. bibliografię podmiotową Jana Pawła II). Na drugim miejscu preferowane są dzieła ludzi nauki, komentujące dorobek filozofa, teologa, poety i najwyższego nauczyciela (tzn. to wszystko, co wchodzi w zakres tzw. bibliografii przedmiotowej). Gromadzone są również książki dedykowane Ojcu Świętemu przez samych autorów, jak i ofiarowywane mu przy różnych okazjach. Teksty dedykacji są osobno rejestrowane. Zarejestrowane dedykacje uwzględniają najważniejsze momenty pontyfikatu.

Duża część zbiorów bibliotecznych została już skatalogowana (ok. 13.000 woluminów), dalsze prace są w toku. Skatalogowane pozycje biblioteczne zostały wprowadzone w komputer systemu PRO-CITE.

Na bieżąco gromadzi się też i kataloguje niektóre czasopisma kościelne polskie i zagraniczne.

Biblioteka dysponuje osobną czytelnią wyposażoną w spory zbiór „podręczny” (encyklopedie, bibliografie, słowniki, katalogi, wydawnictwa źródłowe); mogą z niej korzystać wszyscy przygotowujący prace naukowe związane z osobą i nauczaniem Jana Pawła II lub dotyczące zagadnień z zakresu teologii, historii Kościoła itd. Ośrodek służy też zgromadzonymi dokumentami i udziela potrzebnych konsultacji. W ciągu ubiegłych 13 lat co roku Ośrodek przyjął około 70 wizyt.

Osobny dział stanowi dokumentacja prasowa opracowywana przez Sekretariat Stanu, zbierana z ok. 100 głównych tytułów prasy światowej ze szczególnym uwzględnieniem zarówno osoby Papieża, jego działalności, jak i problemów Kościoła powszechnego. Dział ten uzupełniany jest nadsyłanymi wycinkami z prasy polskiej opracowywanymi przez Agencję Glob w Warszawie. Na bieżąco przegląda się też 440 tytułów czasopism filozoficzno-teologicznych w siedmiu językach. Zebrane artykuły wprowadzono w pamięć komputerową wraz ze słowami kluczowymi. Wycinki prasowe oraz odbitki kserograficzne artykułów są obok książek głównym zespołem Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu.

Zbiory wycinków prasowych uzupełniły też dary ofiarowane przez: państwa R. i G. Ragot z Francji (wycinki z prasy francuskiej 1978-1993), Halinę Műller i Juliusza Targowskiego z Brazylii (wycinki z prasy brazylijskiej) oraz Teodozję Godowską i Olgierda Stepana (z prasy brytyjskiej). Wycinki z prasy w języku angielskim przekazała Ośrodkowi Biblioteka POSK-u w Londynie.

Ośrodek rejestruje również i gromadzi prace dyplomowe powstające na kilkudziesięciu wyższych uczelniach dotyczące Ojca Świętego i jego magisterium. Po przeprowadzonych poszukiwaniach tychże prac na uczelniach europejskich, amerykańskich i Trzeciego Świata opublikowano na łamach „Kroniki Rzymskiej” sześciokrotnie rejestry[1]1: 5 prac habilitacyjnych, 153 doktorskich, 241 licencjackich i 735 magisterskich, 21 dyplomowych, 5 bakałarskich, 2 seminaryjne z 17 krajów świata — ogółem 1167 prac z czego 128 dotyczy osoby, oraz dorobku filozoficzno-teologicznego Ks. Kard. Karola Wojtyły.

Odrębny dział Ośrodka stanowi dokumentacja dźwiękowa Jana Pawła II złożona z nut, płyt i kaset komercyjnych zgromadzonych z 14 krajów w 9 językach. Dział ten został w całości skatalogowany i obejmuje 400 egzemplarzy nut, kilkadziesiąt tekstów pieśni, 1000 kaset i 60 zwojów dźwiękowych. Papieska dokumentacja wizualna, złożona z filmów i wideokaset, których zebrano kilkaset sztuk, wzbogacona jest również o albumy fotograficzne ilustrujące społeczne i religijne życie Polski oraz papieskie pielgrzymki (ponad 25 tysięcy zdjęć).

Ośrodek dysponuje też zbiorem filatelistycznym związanym z Ojcem Świętym, pochodzącym z całego świata. Znaczki gromadzi się drogą systematycznych zakupów; część zbioru pochodzi z darów, przede wszystkim państwa Van Vliet z Holandii. W okresie stanu wojennego udało się też zgromadzić znaczki — także o tematyce papieskiej — wykonywane konspiracyjnie najpierw w obozach internowanych, potem w tajnych drukarniach w Polsce. Zbierano też tajne druki zawierające wzmianki czy przedruki wypowiedzi papieskich. Po kwerendzie w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Łodzi a zwłaszcza w Bibliotece POSK-u w Londynie opracowywana jest pod kierunkiem doc. dr. Anny Sitarskiej bibliografia tychże tekstów.

Jednym z naczelnych celów rzymskiego Ośrodka są prace nad bibliografią Jana Pawła II, przygotowaną zarówno w oparciu o materiały zebrane w Ośrodku, jak również o bibliografie krajowe i biuletyny znanych centrów bibliograficzno-informacyjnych. Po pierwszym tomie bibliografii obejmującym dorobek naukowy Karola kardynała Wojtyły do chwili wyboru na papieża: Wiktor Gramatowski, Zofia Wilińska: Karol Wojtyła w świetle publikacji. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980 ss. 280, ukazały się pod patronatem Fundacji Jana Pawła II i Ośrodka Dokumentacji dwa następne tomy tych samych autorów: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1978-1983, Rzym 1987 ss. 578 oraz Jan Paweł II. Bibliografia polska 1984-1986. Rzym—Warszawa 1991, ss. 336 (w pracach nad tomem drugim brała nadto udział Danuta Gułajewska). Bibliografie uwzględniają druki zwarte oraz teksty zaczerpnięte z wydawnictw zbiorowych i ok. 200 czasopism. Do druku oddany został tom następny obejmujący lata 1987-1989 — w opracowaniu wspomnianych wyżej autorów.

W oparciu o zbiory działu dokumentów dźwiękowych Ośrodka opracowano i wydano dwa tomiki bibliografii: Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia. Rzym 1987, ss. 64, oraz Jan Paweł II w dokumentach dźwiękowych. 1978-1988. Bibliografia. Rzym 1990, ss. 144. Oba tomiki przygotowała Krystyna Bielska. W pierwszym zarejestrowano 38 utworów muzycznych do słów Ojca Świętego, 101 utworów muzycznych o Ojcu Świętym i 66 utworów jemu dedykowanych. Drugi tom obejmuje wszystkie dokumenty dźwiękowe dotyczące Papieża (185 płyt, 435 kaset z taśmami magnetofonowymi i 527 zwojów dźwiękowych). W ciągu czterech lat, które upłynęły od wydania tomu pierwszego, zbiory nut, płyt i kaset wzbogaciły się o dziesiątki nowych egzemplarzy, toteż drugie, poszerzone wydanie bibliografii Jan Paweł II w utworach muzycznych, ukazało się w 1993 r. W tym 2. wydaniu zarejestrowano 85 utworów muzycznych do słów Ojca Świętego, 428 o Ojcu Świętym i 188 jemu dedykowanych. W stosunku do 1. wydania rejestr ten poszerzono o prawie 500 pozycji.

Ośrodek wydał również — w opracowaniu Krystyny Macińskiej — bibliografię: Jan Paweł II w publikacjach w jęz. esperanto (La Papo Johano Paulo II en esperantaj publikajoj. Bibliografio 1978-1986, Rzym 1987 ss. 47). Autorka przejrzała 40 czasopism esperanckich z 20 krajów świata, spośród których wykorzystała 18 tytułów wydawanych w różnych krajach europejskich, w Japonii i Korei. Prace nad bibliografią papieską w języku esperanto są kontynuowane na bieżąco; ostatnio pani Macińska przejrzała w bibliotekach w Wiedniu i Budapeszcie 100 tytułów periodyków w tym języku znajdując 150 nowych pozycji w 11 dotychczas nie znanych nam czasopismach.

Od maja 1982 r. Fundacja Jana Pawła II, której — jak wiadomo — podlega Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, wydaje dwumiesięcznik „Kronika Rzymska”, w którym znajdują odbicie „wydarzenia i problemy życia kościelnego, kulturalnego i społecznego «polskiego» Rzymu”. Do końca 1993 r. ukazało się 97 numerów „Kroniki”. Sporządzono też bibliografię jej zawartości za lata 1982-1993 (Rzym 1991,1994).

Zebrane artykuły Michała Rożka, publikowane częściowo na łamach „Kroniki Rzymskiej”, ukazały się drukiem w 1991 r. pod wspólnym tytułem: Polonica w kościołach Rzymu w nakładzie 10.000 egzemplarzy.

W przygotowaniu jest również album w opracowaniu dr Janiny Jaworskiej: Jan Paweł II w sztukach plastycznych. Autorka przejrzała prace 323 artystów, spośród których wybrała do publikacji 450 prac dwustu artystów z terenu Polski. Oprawę graficzną i ilustracje do albumu przygotował Marian Nowiński, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jednym z działów Ośrodka Dokumentacji jest archiwum kardynała Karola Wojtyły. Zgromadzono w nim m. in. duży zespół maszynopisów kazań i przemówień głoszonych w latach 1956-1978, oraz maszynopisy artykułów, referatów i rozpraw z tych lat, a także teksty 362 memoriałów do władz Polski Ludowej, pisanych w tym bardzo trudnym dla Kościoła Polskiego okresie. Większość materiałów pochodzi ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, niektóre z Archiwum Wydziału Wyznań przy Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie, część dotarła do Ośrodka poprzez archiwum wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.

W r. 1989 opracowano katalog tych materiałów, z których wynika, że archiwum dysponuje następującymi dokumentami: 1228 kazań i przemówień i ok. 140 referatów, rozpraw itd. Materiały te skonfrontowano: z wydanymi bibliografiami i publikacjami w jęz. polskim, francuskim, niemiecki i włoskim, co odpowiednio odnotowano przy każdym tekście na jego karcie katalogowej, jak również z Kalendarium życia Karola Wojtyły w oprac. ks. Adama Bonieckiego (Kraków 1983). Opracowywany jest też indeks nazwisk, nazw geograficznych i problemów do posiadanych kazań Ks. Kard. Karola Wojtyły.

W archiwum znajdują się również zgromadzone maszynopisy listów pasterskich, komunikatów i zarządzeń Karola Wojtyły jako biskupa, arcybiskupa metropolity i kardynała z jego 20-letniego posługiwania Kościołowi krakowskiemu. Zbiór ten posłużył za podstawę publikacji Ośrodka Dokumentacji: Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie — Komunikaty — Zarządzenia. 1959-1978. Zebrał i opracował ks. Michał Jagosz, indeksy zestawiła Krystyna Czajkowska, Rzym 1987, ss. 837. Z zebranych materiałów archiwalnych Ośrodek opublikował także: Przemówienia i wywiady ks. kardynała Karola Wojtyły w Radio Watykańskim (Rzym 1987), w oprac. ks. M. Jagosza. Wydano także z Instytutem Jana Pawła II w Lublinie posiadaną przez Ośrodek rozprawę w rękopisie: Człowiek w polu odpowiedzialności (Rzym-Lublin 1991). Niepublikowane przedtem referaty wygłaszane przez Ks. Kard. Wojtyłę przed Komisją Duszpasterską Episkopatu Polski opublikowano w zbiorze Człowiek drogą Kościoła (Rzym 1992).

Zamierza się wydać niepublikowany po polsku jego wywiad: O użyteczności nauki społecznej Kościoła oraz Apostolstwo świeckich w nauczaniu Ks. Kard. Karola Wojtyły.

O pracach Ośrodka zaznajamiano na zebraniach Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, w Katedrze Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego a także na sympozjum zorganizowanym przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, które odbyło się w dn. 8-10 maja 1989 r. w Lublinie, pt. Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978-1988. Materiały tego sympozjum zostały wydane w 1991 przez wspomniany Instytut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu.

W Ośrodku gromadzi się również archiwum tekstów papieskich: homilie, przemówienia przygotowywane na audiencje ogólne, pielgrzymki, jak również maszynopisy wydawanych dokumentów papieskich.

W systemie CD-ROM dostępne są dokumenty Społecznej Nauki Kościoła od Leona XIII do ostatniej encykliki społecznej Jana Pawia II Centesimus Annus oraz Jego katechezy z Audiencji Generalnych (1979-1992) wraz z adhortacją apostolską Familiaris Consortio.

Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu jest członkiem Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Obczyźnie. Trzykrotnie: w latach 1986, 1990 oraz 1993 zorganizował doroczne sesje Konferencji w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie.

Niemal od samego początku do Domu Polskiego trafiały częściowo poprzez Sekretariat Stanu — dary, które pielgrzymi ofiarowywali i wciąż ofiarują Ojcu Świętemu w czasie audiencji, a także niektóre z tych, które otrzymał podczas swoich dalekich duszpasterskich podróży. Dary te stały się zalążkiem bogatych już dziś zbiorów muzealnych, stanowiących jeden z działów Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu. Zinwentaryzowane i częściowo już opracowane zbiory obejmują malarstwo, grafikę, rzeźby, metaloplastykę, tkaniny, duży zbiór medali, systematycznie uzupełniany, drogą wymiany i zakupów, przedmioty rzemiosła artystycznego, itd. W ciągu trzynastu lat do Ośrodka wpłynęło ok. 6300 eksponatów.

Wszystkie te — artystycznie mniej lub bardziej udane — dzieła tworzone były z mysią o Janie Pawle II i wyrosły z wielkiej ku niemu miłości. Pielgrzymi pragnąc uczcić Papieża przywożą specjalnie na tę okazję malowane lub tkane widoki rodzinnych Wadowic, Krakowa, polskich sanktuariów, wiejskich kościółków, tatrzańskich krajobrazów itp. Część obrazów stanowi swoistą ilustrację naszych dziejów (np. Odsiecz wiedeńska), wydarzeń ż czasów niewoli (np. Prześladowanie unitów), ostatnich dwóch wojen światowych, a także nowszych wydarzeń znad Wisły i Odry (Solidarność, portret ks. Jerzego Popiełuszki itp.). Nie brak też malarstwa sakralnego. Część obrazów i tkanin zdobi ściany Domu Polskiego; porozwieszano je na korytarzach i w salach pewnymi cyklami tematycznymi. W specjalnie do tego przystosowanych wnękach na trzech piętrach urządzono też wystawy niektórych darów ofiarowanych Ojcu Świętemu, np. miniatury pomników upamiętniających polską martyrologię (Katyń, Powstanie Warszawskie, Poznański Czerwiec 1956, Gdański Grudzień 1970 itp.), rzeźby z węgla i soli — od polskich górników, czy też egzotyczne pamiątki ofiarowane Papieżowi w czasie jego pielgrzymek do Południowej i Północnej Ameryki.

Wybór Papieża, papieskie pielgrzymki, zamach na jego życie, beatyfikacje i kanonizacje Polaków, jak również ważniejsze wydarzenia historyczne są też bogato udokumentowane w zbiorach numizmatycznych. Zebrane medale są również częściowo eksponowane w osobnych gablotach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze Domu, ujęte w cykle: Matka Boża Królowa Polski; Dzieje Polski, architektura sakralna i Jan Paweł II.

Wszystkie te wystawione w Domu Polskim pielgrzymie „dary serca” — zbiory muzealne Ośrodka Dokumentacji wzbogaciły się ostatnio o cenną spuściznę po zmarłym w 1982 r. ks. Jerzym Langmanie. Jest to duża kolekcja przede wszystkim rzeźb (w tym także kilkanaście rzeźb ojca ks. Jerzego — Zygmunta Langmana), figury Tomasza Oskara Sosnowskiego a także grafik (m.in. 9 ksylografii Krystyny Wróblewskiej) i kartonów witrażowych (m.in. Adama Bunscha, którego witraże zdobią kościół Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Londynie na Devonii). Do tej kolekcji syn rzeźbiarza Bogusława Langmana dodał replikę popiersia Henryka Sienkiewicza znajdującą się w Kościele Quo vadis w Rzymie, wykonaną w 1966 r.

Wśród darów składanych Ojcu Świętemu znalazły się też cenne cymelia w postaci rękopisów i starodruków. Wiele osób, chcąc złożyć hołd Papieżowi, wydobywa je ze swoich rodzinnych archiwów i przywozi do Rzymu. I tak prawdziwą ozdobą zbiorów Ośrodka stała się ofiarowana Ojcu Świętemu przez nieżyjącego już dyplomatę i uczonego chilijskiego Sergio Fernandeza Larrain uchodząca dotąd za zaginioną kartka brulionu Pana Tadeusza. Zawiózł ją do Chile przyjaciel Mickiewicza Ignacy Domeyko i w roku 1872 ofiarował swemu uniwersyteckiemu koledze w Santiago prof. Miguelowi Luisowi Amunàtegui. Ostatnio była ona własnością rodziny Larrain w Santiago. I tak rękopis powstały jesienią 1832 r. po przeszło 150 latach wrócił z Chile i ofiarowany jako wyraz głębokiej czci dla Papieża-Polaka, doczekał się okolicznościowego wydania.

Znany zbieracz Norwidianów, badacz i wydawca twórczości poety, prof. Juliusz Wiktor Gomulicki, przekazał Ojcu Świętemu jedyny zachowany autograf-brulion wiersza Norwida: Na smętne wieści z Watykanu, powstały w 1872 r., poświęcony papieżowi Piusowi IX. Przesyłając ten wiersz w 1984 r. prof. Gomulicki prosił Jego Świątobliwość o przyjęcie go „jako symboliczne urzeczywistnienie marzeń Norwida..., który — gdyby dzisiaj żył — na pewno napisałby odę zatytułowaną: Na radosne wieści z Watykanu”.

W zbiorach znajdują się też dwa oryginalne listy króla Jana III Sobieskiego i jeden królowej Marii Kazimiery. Jeden z listów króla Jana do kardynała Spinoli jest darem włoskiej rodziny Macioti-Giberti. Z Argentyny przywiózł Ojciec Święty autograf Tadeusza Kościuszki — dar Biblioteki Ignacego Domeyki w Buenos Aires. Jan Paweł II przekazał również do zbiorów dwa rękopisy św. Piusa X papieża otrzymane od Seminarium Duchownego z Treviso 3 listopada 1993.

Do zbiorów wpłynęło też kilka cennych starodruków, wśród nich: Biblia-Pięcioksiąg, wydana w języku hebrajskim w Paryżu, w oficynie królewskiego drukarza Roberta Stephaniego w 1543 r. Do wydania dołączono atest Towarzystwa Miłośników Książki z 17 sierpnia 1926 r. stwierdzający, że jest to bardzo rzadkie i cenne wydanie. Książka należała wówczas do pana Kaufmanna, Ojcu Świętemu przekazała ją pani Janina Rakau z Zabrza.

Nieco późniejszy, ale równie cenny jest inny starodruk: drugie wydanie Nowego Testamentu w przekładzie Jakuba Wujka z 1594 r. Ofiarowała go obywatelka Stanów Zjednoczonych pani Francis Usenik, która jako pracownik amerykańskiej służby dyplomatycznej przez dłuższy czas przebywała w Polsce i zachowała dla niej wiele sympatii.

Szczególne miejsce w zbiorach Ośrodka zajmują dary, które można by objąć nazwą „pamiątek narodowych”. Pielgrzymi przywożą je Ojcu Świętemu, chcąc w ten sposób wyrazić nie tylko przywiązanie i głęboką cześć, ale przeświadczenie, że są to najgodniejsze ręce, którym te skarby można powierzyć. Stąd też na Ośrodku, który je przejął pod swoją opiekę, spoczywa wyjątkowy obowiązek troskliwego ich przechowywania, by jako dokumenty naszych dziejów świadczyły o nich wobec następnych pokoleń. „Ludzie nie mogą żyć bez tego, co było, bez historii, bez przeszłości. Taki jest człowiek ...” — powiedział Ojciec Święty na spotkaniu w Castel Gandolfo z uczestnikami Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich, 16 września 1990 r., dodając: „W tych dokumentach żyje naród w swoich pokoleniach i w swoich doświadczeniach; różnorodnych, bardzo często bolesnych. Ale ostatecznie zwycięskich — jak choćby i druga wojna światowa, która po pięćdziesięciu latach zakończyła się jednak zwycięstwem”.

Pamiątkom narodowym poświęcony był referat przedłożony na XIII Sesji w Rapperswil również w języku niemieckim.

W Domu Polskim Jana Pawła II już w pierwszych latach jego istnienia zorganizowano dwie wystawy: z początkiem listopada 1981 r. otwarto ekspozycję kolorowych zdjęć Arturo Man i Giovanni Feliciego, ujętych w cykl: Podróże apostolskie Jana Pawła II. To właśnie z okazji tej wystawy Dom Polski wydał album w oprac. ks. Mieczysława Malińskiego: Podróże apostolskie Jana Pawła II. Rzym 1981. Wystawę uzupełniano dokumentacją z dalszych pielgrzymek: w Roku Świętym (1983) eksponowano ją w Zamku Anioła w Rzymie, później jeszcze w sanktuarium Maryjnym w Viterbo. W roku 1983 wystawiono cykl obrazów Teresy Stankiewicz: Akatistos. Uroczystości odsłonięcia pierwszej tablicy pamiątkowej dobroczyńców Fundacji w 1985 r. towarzyszyła wystawa: Polonia semper fidelis, zorganizowana przez prezesa Stowarzyszenia Katolików Świeckich w Niemczech, śp. dra Jana Szpondera. W latach 1986-1987 zorganizowano wystawę: I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. W 1987 r. wystawiono sporządzone w Monachium kolorowe fotografie XVI-wiecznego modlitewnika, który wykonany został na zamówienie kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Wojciecha Gasztołda w słynnej pracowni miniatorskiej Stanisława Samostrzelnika w opactwie oo. Cystersów w Mogile i dedykowany królowi Zygmuntowi Staremu. Dziś oryginał znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Monachium i po raz pierwszy został w ten sposób udostępniony publiczności.

W roku 1988 dla uczczenia Roku Maryjnego i w związku z trzecią pielgrzymką Ojca Świętego do Polski zorganizowano wystawę: Matka Boska w darach dla Jana Pawła II — 3. pielgrzymka do Ojczyzny.

Dla uczczenia dziesięciolecia Fundacji Jana Pawła II w 1991 r. została zorganizowana wystawa rzeźb, grafik i kartonów witrażowych pochodzących ze wspomnianej już kolekcji ks. Jerzego Langmanna, przekazanej zgodnie z wolą wykonawcy testamentu zmarłego do zbiorów Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II.

Poddano konserwacji współczesną papieżowi Aleksandrowi VII (1655-1667) tkaninę przedstawiającą jego herb, relikwiarz ścienny z pierwszej połowy XVIII w. przedstawiający św. Stanisława Kostkę na białym jedwabiu — dar pochodzący od Polaków ze Szwajcarii.

Do tkanin eksponowanych w Domu, jak i do 19 obrazów stanowiących część ekspozycji dorobiono ramy oraz drzewiec do rzeźby w brązie Chrystusa ukrzyżowanego Franciszka Blacka z kolekcji ks. Jerzego Langmana. Odczyszczono też popiersie Henryka Siemieradzkiego dłuta Piusa Welońskiego. Wyeksponowano też narodowe pamiątki.

W roku piętnastolecia pontyfikatu dla ekspozycji relikwiarzy błogosławionych i świętych narodu polskiego beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II oraz repliki kielicha Dąbrówki zaakomodowano dwie wnęki na chórku kaplicy Domu Polskiego. Dzięki p. ambasadorowi Vincenzo Manno umieszczono w kaplicy witraże z 14 postaciami Rodaków beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II w czternastu latach pontyfikatu według projektu p. Elżbiety Manno. Z racji piętnastolecia pontyfikatu Ośrodek uczestniczył w zorganizowanej przez dra Jana Krasnodębskiego i Mariana Dąbrowskiego okolicznościowej wystawie w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Przypisy

  1.  [1] Ks. M. Jagosz, Prace naukowe w oparciu o Magisterium Jana Pawła 11, „Kronika Rzymska” R. V:1987, nr 55-56, s. 7-15; R. VI:1988, nr 71, s. 14-20; R. VIII:1990, nr 85, s. 14-22, R. X 1992, nr 91, s. 27-40, R. XI:1993, nr 95, s. 32-45, nr 97, s. 26-36.

Tagi

Więcej o Autorze (Autorach)

0raz Pozostałe Publikacje tego Autora (ów)

Ks. infułat, dr Michał Jagosz

Ksiądz infułat, dr Michał Jagosz (ur. 18 II 1941 r. w Łodygowicach). W 1964 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, gdzie 21 VI przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1964–1967 był ...

Copyrights

COPYRIGHTS©: STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
CAŁOŚĆ LUB POSZCZEGÓLNE FRAGMENTY POWYŻSZEGO TEKSTU MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE BEZPŁATNIE PRZEZ OSOBY TRZECIE, POD WARUNKIEM PODANIA AUTORA, TYTUŁU I ŹRÓDŁA POCHODZENIA. AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM UŻYCIE POWYŻSZEGO TEKSTU (LUB JEGO FRAGMENTÓW) PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika