Skip to main content

10 lat pracy Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie - wydarzenia, zebrania, refereaty

Referat wygłoszony na XI sesji Stałej Konfrencji MABPZ

10 lat pracy Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie - wydarzenia, zebrania, refereaty

Referat wygłoszony na XI sesji Stałej Konfrencji MABPZ

Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, nazwa, która ostatecznie została przyjęta na VIII sesji Stałej Konferencji w Rzymie w dniach 26-29 września 1986, została oficjalnie utworzona 9 września 1979 roku w Raperswilu, przy udziale następujących członków założycieli: Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu; Biblio­teka Polska w Paryżu; Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie; Muzeum Kolegium oo. Marianów w Fawley Court; Muzeum Polskie w Raperswilu oraz Muzeum Reyów w Montrésor.

Na tym pierwszym roboczym posiedzeniu jednym z najważniej­szych punktów było ustalenie nazwy nowo powstałej instytucji, jak też określenie wytycznych działalności na przyszłość.

Niech mi będzie wolno zacytować ostatni paragraf protokołu z tego pierwszego posiedzenia pod hasłem „Dalsza Współpraca: Celem utrwalenia dotychczasowych form współpracy Polskich Instytucji Kulturalnych postanowiono podobne spotkania konty­nuować w trybie rocznym i przyjąć nazwę „Stała Konferencja Instytucji Kultury Polskiej na Zachodzie. I dalej: „Celem Stałej Konferencji jest koordynacja działalności instytucji członkowskich, otaczających swą troską dorobek i rozwój kultury polskiej oraz prezentujących wolnemu światu jej bogactwo i nierozerwalność z humanistyczną kulturą europejską.

Nie jest moim celem ani zadaniem pisanie nawet skróconego zarysu historii Stałej Konferencji, natomiast chciałbym pewien dorobek kulturalno-naukowy tego dziesięciolecia przedstawić w formie skróconego „kalendarium tytułów referatów, nazwisk referentów oraz ich przynależności do instytucji, które reprezen­towali w ramach dorocznych spotkań Stałej Konferencji, względ­nie na niezależnych sympozjach międzybibliotecznych, na których w okresie tego dziesięciolecia wygłaszali swoje referaty.

Konferencja, 13-14 września 1980, Raperswil
Referaty:
 • Wanda Dunin-Borkowska — Biblioteka Polska w Paryżu — Rękopisy Adama Mickiewicza.
 • Prof. Jerzy Mond — Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu — Pamiątki po Fryderyku Chopinie.
 • Ks. dr Paweł Jasiński — Muzeum Fawley Court — Kolekcja polskiej broni starej.
 • Xawery Rey — Zamek Montrésor — Pamiątki po bitwie pod Wiedniem oraz po królu Janie III.
 • Rtm. Ryszard Dembiński — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego — Sztandary Wojska Polskiego.
 • Juliusz L. Englert — Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie — Pamiątki po marszałku Józefie Piłsudskim.
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska POSK-u w Londynie — Biblioteka dzieł Józefa Conrada-Korzeniowskiego.
 • Inż. Janusz Morkowski — Muzeum Rapperswil — Zbiór miniatur z kolekcji hrabiów Tarnowskich w Dzikowie.
Stała Konferencja, 19-20 września 1981, Zamek Montrésor
Referaty:
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Gazetki ścienne Armii Polskiej w ZSSR (1941-942) w zbiorach Biblioteki Polskiej w Londynie.
 • Inż. Józef Handelsman — Biblioteka Polska w Paryżu — Ilustro­wana przeźroczami prezentacja malarstwa i rzeźby w zbiorach Biblioteki Polskiej i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.
 • Inż. Henryk Lipiński — Muzeum Fawley Court — Pamiątki po Traugutcie w zbiorach Fawley Court.
 • Juliusz L. Englert — Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie — Pamiątki po Józefie Piłsudskim.
I Sympozjum, 28 lutego 1981, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
Referaty:
 • Maria Wojakowska — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Biblioteka Instytutu Polskiego i jej problemy.
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Problem polskich bibliotek naukowych na Zachodzie.
Stała Konferencja, 18-19 września 1982, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
Referaty:
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Kolekcja wydawnictw niezależnych w Bibliotece Polskiej.
 • Inż. Henryk Lipiński — Muzeum Fawley Court — Portrety sławnych Polaków.
 • Zygmunt Stankiewicz — Muzeum Kościuszki w Solurze — Odnowione Muzeum Kościuszki w Solurze.
 • Juliusz L. Englert — Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie — Ryngrafy polskie.
 • Inż. Janusz Morkowski — Muzeum w Rapperswilu — Wystawa dokumentacji „Solidarności”.
 • Lina Skórka — Zamek Montrésor — Biblioteka i archiwum w Zamku Montrésor.
 • Prof. Jerzy Mond — Towarzystwo Historyczno-Literackie w Pary­żu — Akcja kulturalna Towarzystwa Historyczno-Literackiego.
 • Inż. Krzysztof Barbarski — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Kolekcja odznak wojskowych w zbiorach Muzeum Instytutu.
 • Inż. Janusz Morkowski — Muzeum w Rapperswilu — Archiwum najnowszej historii Polski.
II Sympozjum, 6 marca 1982, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
Referaty:
 • Rtm. Wacław Milewski — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego — Inwentaryzacja i zabezpieczenie archiwów.
 • Ppłk Tadeusz Białostocki — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego — Dublety, ich centralna składnica oraz gromadze­nie książek przeznaczonych do kraju.
 • Maria Wojakowska — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikor­skiego — Zadania bibliotek polskich na Zachodzie w świetle aktualnej sytuacji w kraju.
Stała Konferencja, 2-3 września 1983, Muzeum Fawley Court Referaty:
 • Maria Rey — Zamek Montrésor — Mecenat i zbiory Branickich w Zamku Montrésor.
 • Juliusz L. Englert — Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie — Klucze Wilna wręczone marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 1922 roku.
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Zbiory fotograficzne w Bibliotece Polskiej w Londynie.
 • Inż. Janusz Morkowski — Muzeum w Rapperswilu — Bitwa Wiedeńska w malarstwie XVII i XVIII wieku.
 • Prof. Jerzy Mond — Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu — Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
 • Otwarcie wystawy zorganizowanej przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w 300-lecie Odsieczy Wiedeńskiej.
III Sympozjum, 3-13 marca 1983 w Bibliotece Polskiej w Londynie
Referaty:
 • Dr Józef Garliński — prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyź­nie — Autor i jego udział w narodzinach książki na Emigracji.
 • Czesław Bednarczyk — drukarz i wydawca — Drukarz i wydawca na emigracji i jego udział w narodzinach książki.
 • Inż. Jerzy Kulczycki — wydawca i księgarz — Udział księgarza w życiu książki.
 • Dr Maria Danilewicz Zielińska — założycielka Biblioteki Polskiej w Londynie — Rys historyczny Biblioteki Polskiej w Londynie w pierwszym trzydziestoleciu jej istnienia.
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Słowo o obecnej działalności Biblioteki Polskiej.
Stała Konferencja, 15-16 września 1984, Biblioteka Polska w Paryżu
Referaty:
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Exlibrisy obce w Bibliotece Polskiej.
 • Anna Dzierżek — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Prace polskich żołnierzy grafików w okresie drugiej wojny światowej w zbiorach Instytutu Polskiego.
 • Juliusz L. Englert — Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie — Zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego.
IV Sympozjum, 28-29 kwietnia 1984, Zamek Montrésor
Referaty:
 • Xawery Rey — Zamek Montrésor — Produkty chemiczne w konserwacji papieru.
 • Inż. Józef Handelsman — Biblioteka Polska w Paryżu — Konser­wacja książek.
 • Lina Skórka — Zamek Montrésor — Rękopisy w zbiorach Biblio­teki Montrésor.
 • Dr Marek Prokop — Biblioteka Polska w Paryżu — Dzieje i przygody Archiwum Sejmowego z 1830-1831.
 • Inż. Józef Handelsman — Biblioteka Polska w Paryżu — Rękopisy w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Stała Konferencja, 14-16 września 1985, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
Referaty:
 • Rtm. Ryszard Dembiński — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Ujednolicenie metod inwentaryzacji darów i depozytów.
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Umowny system katalogowania krajowych druków podziem­nych.
 • Mgr Piotr Mojski — Muzeum w Rapperswilu — Katalogowanie-inwentaryzacja map.
 • Rtm. Wacław Milewski  Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Uproszczony system rejestracji archiwaliów.
 • Stanisław Jordanowski — Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku — Zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Exlibrisy polskie w zbiorach Biblioteki Polskiej.
 • Maria Rey — Zamek Montrésor — Ksawery Branicki i jego zbiory w Muzeum Zamku Montrésor.
 • Inż. Henryk Lipiński — Fawley Court — Muzeum w Fawley Court.
 • Jacek Nowakowski — Muzeum Polskie w Chicago — Zbiory Muzeum Polskiego w Chicago.
V Sympozjum, 18-19 maja 1985, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
Referaty:
 • Włodzimierz Czajkowski — Firma Ex libris — Porady praktyczne dotyczące konserwacji książek.
 • Feliks Biela — Paryż — Władysław Mickiewicz — pisarz, wydaw­ca, bibliotekarz (1838-1926).
 • Andrzej Żółtowski — Londyn — Komputery w użyciu bibliotek.
 • Jadwiga Olszewska — Londyn — Reperacja dokumentów.
Stała Konferencja i VI Sympozjum, 26-29 września 1986, Dom Polski Jana Pawła II w Rzymie
Referaty:
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — dwa referaty wprowadzające:
  1. Wymiany międzybiblioteczne i wy­miany dubletów;
  2. Emigracyjne opracowania bibliograficzne.
 • Rtm. Ryszard Dembiński — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Znaczenie i rola zbiorów polskich poza krajem.
 • Prof. Jerzy Mond — Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu — Historia i cele Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie.
 • Inż. Henryk Lipiński — Fawley Court — Zbiory gen. Józefa Hallera w Fawley Court.
 • Mgr Aleksander Szkuta — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Ulotki z okresu drugiej wojny światowej w zbiorach Instytutu Polskiego.
Stała Konferencja, 11-13 września 1987, Solura — Szwajcaria
Referaty:
 • Dr Zdzisław Jagodziński — Biblioteka Polska w Londynie — Tadeusz Kościuszko w piśmiennictwie emigracyjnym gen. Maria­na Kukiela.
 • Ks. dr Hieronim Fokciński — Rzym — Duchowieństwo katolickie wobec sprawy niepodległości w okresie 1768-1795.
 • Prof. Jerzy Mond — Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu — Tadeusz Kościuszko w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu.
 • Barbara Mękarska-Kozłowska — Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie — Pomniki Tadeusza Kościuszki w West Point i w Washington D.C.
 • Piotr Majski — Muzeum w Rapperswilu — Kartografia okresu Kościuszkowskiego.
 • Inż. Krzysztof Barbarski — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Odznaczenia polskie okresu Koś­ciuszkowskiego.
 • Barbara Wachowicz — Warszawa — Szwajcarskie żurawie, czyli pielgrzymi polscy w Solurze.
 • Zbigniew Bokiewicz — Studium Polski Podziemnej w Londynie — Tadeusz Kościuszko w filatelistyce.
Referaty w języku niemieckim:
 • Dr Urs. Scheidegger — Solura — Oddźwięk Kościuszki w Szwajcarii.
 • Dr Hans Siegrist — Solura — Oryginalne dokumenty Kościusz­kowskie w Solurze.
Referat po angielsku:
 • Barbara Wachowicz — Warszawa — Pielgrzymstwo polskie do Solury od 1817 roku.
Stała Konferencja, 9-11 września 1988, Zamek Montrésor
Referaty:
 • Konstanty Potocki — Zamek Montrésor — Historia zamku w Montresorze i jego właściciele.
 • Prof. Jerzy Mond — Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu — Wkład Polaków do kultury francuskiej.
 • Ryszard Zakrzewski — Biblioteka Polska w Londynie — 50 lat polskich księgarzy i wydawców w Wielkiej Brytanii (1938-1988).
 • Inż. Henryk Lipiński — Muzeum Fawley Court — Kolekcja broni białej Ipohorskiego-Lenkiewicza wystawiona w Fawley Court.
 • Barbara Mękarska-Kozłowska — Instytut Józef 'Piłsudskiego w Londynie — Księgozbiór Witolda Czartoryskiego z Honfleur w bibliotece Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
 • Prof. Chome Shmeruk — Jerozolima — Polskie judaica w zbiorach bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych w Izraelu.
 • Mgr Aleksander Szkuta — Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — Pieczęcie polskich jednostek woj­skowych na Bliskim Wschodzie i na Zachodzie w latach 1940-­1945.

Zebrał Bolesław Bokszczanin

Tagi

Więcej o Autorze (Autorach)

0raz Pozostałe Publikacje tego Autora (ów)

Bolesław Bokszczanin

TEXT COMING SOON ?

Copyrights

COPYRIGHTS©: STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
CAŁOŚĆ LUB POSZCZEGÓLNE FRAGMENTY POWYŻSZEGO TEKSTU MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE BEZPŁATNIE PRZEZ OSOBY TRZECIE, POD WARUNKIEM PODANIA AUTORA, TYTUŁU I ŹRÓDŁA POCHODZENIA.
AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM UŻYCIE POWYŻSZEGO TEKSTU (LUB JEGO FRAGMENTÓW) PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika