Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Centro di Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
Archiwum, biblioteka i ośrodek naukowy poświęcony dokumentowaniu pontyfikatu Jana Pawła II

Misja, Cele i Zadania

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu jest jedną z instytucji należącej do watykańskiej Fundacji JPII. Celem działalności jest wszechstronna dokumentacja i studia nad pontyfikatem Jana Pawła II oraz popularyzowanie jego nauczania.

Historia i działalność

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu został powołany do życia w Watykanie, dnia 16.10.1981 r. na mocy podpisanego przez Jana Pawła II dekretu. Jest jedną z instytucji Fundacji JPII, a jego siedzibą jest Dom Polski w Rzymie. Od początku celem Ośrodka było gromadzenia archiwaliów, książek i muzealiów dotyczących pontyfikatu Papieża-Polaka.

Pracami związanymi ze zbieraniem dokumentacji kierowali ks. Wojciech Cybulski, ks. infułat Michał Jagosz, ks. prałat Jan Główczyk, ks. prof. Jan Machniak, ks. Antoni Pyznar, a obecnie funkcję dyrektora pełni ks. dr Andrzej Dobrzyński. Od początku istnienia Ośrodka pracują w nim siostry sercanki - aktualnie s. Remigia Sawicka oraz s. Julia Knurek. Do jego rozwoju przyczynili się również ludzie świeccy, pomagający zgromadzić i opracować bogatą dokumentację.

05 JP2 Rzym pracownicy
Pracownicy Ośrodka Pontyfikatu JPII: Ks. dr  Andrzej Dobrzyński oraz siostra Julia Knurek.
02 JP2 Rzym VIII sesja mab Rzym 09.1986 r
Uczestnicy rzymskiej sesji MAB, zorganizowanej przez Ośrodek Pontyfikatu JPII w 1986 r..

Jan Paweł II w jednym z przemówień do Fundacji (Watykan, 29 września 1988 r.) podkreślił, że dokumentacja zebrana w Ośrodku jest nie tylko „rozdziałem historii”, lecz także stanowi ważny punkt odniesienia i „historyczne wyzwanie” dla przyszłych pokoleń.

Według odnowionego statutu Fundacji z 16 października 2003 roku Ośrodek ma się zajmować także badaniem nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II. W roku 1996 w Domu Polskim zorganizowano salę wystawową z najcenniejszymi darami papieskimi. Obok pamiątek historycznych zwiedzającym udostępnione zostały liczne papalia, eksponaty z dziedziny sztuki sakralnej, świadectwa kultu świętych i kolekcja darów papieskich pochodzących z podróży apostolskich.

W okresie trzydziestu siedmiu lat działalności Ośrodek przygotował blisko pięćdziesiąt publikacji książkowych i wiele artykułów naukowych i popularyzatorskich. Na podkreślenie zasługuje wydanie tekstów Karola Wojtyły z okresu, gdy był on arcybiskupem oraz serii publikacji „Jan Paweł II. Bibliografia polska”, będącej owocem żmudnej pracy niewielkiej grupy osób. Ośrodek zorganizował także wiele wystaw, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. W ostatnich latach przygotowano również szereg sympozjów i konferencji naukowych - w Rzymie, Krakowie, Paryżu, Lugano - poświęconych nauczaniu Jana Pawła II.

W ramach studium prowadzona jest działalność redakcyjna i wydawnicza, publikowane są artykuły naukowe i popularyzatorskie. Ośrodek organizuje sympozja naukowe i współpracuje ze środowiskami akademickimi w Polsce i poza granicami Kraju. Obecnie Ośrodek oprócz dokumentacji związanej z beatyfikacją i kanonizacją JPII - posiada najbogatszy zbiór archiwalno-muzealno-wydawniczy dotyczący Papieża-Polaka.

01a Dom JPII siedziba osrodka
Dom Polski Jana przy rzymskiej via Cassia, siedziba Ośrodka

MABPZ

Dnia 16 września 1984 r. w Paryżu, podczas VI sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Ośrodek Pontyfikatu został włączony do grona instytucji członkowskich. Od początku instytucja ta angażuje się w przedsięwzięcia Konferencji. Ośrodek był sześciokrotnym organizatorem sesji plenarnych a jego przedstawiciele wielokrotnie zabierali głos jako prelegenci podczas naukowych części sesji, prezentując zasoby i referując osiągnięcia. Warto też przypomnieć, że w programie trzech pierwszych rzymskich sesji dzięki staraniom, kierującego w tym czasie Ośrodkiem ks. Jagosza, uczestnicy obrad spotykali się z Janem Pawłem II na prywatnych audiencjach.

Zbiory...

Dział dokumentacji składa sie z archiwum, biblioteki i muzeum. W archiwum zebrane są pisma abpa K. Wojtyły z okresu krakowskiego (1958-1978) oraz dokumenty z czasu pontyfikatu JPII (1978-2005), w tym materiały audiowizualne, zdjęcia i zbiór filatelistyczny.
Biblioteka liczy ok. 30 tys. woluminów publikowanych we wszystkich językach europejskich oraz niektórych orientalnych i podzielona jest na następujące działy: księgozbiór papieski, dysertacje naukowe oraz książki dedykowane Ojcu Świętemu przez samych autorów, a także czasopisma kościelne polskie i zagraniczne. Część muzealna obejmuje dary ofiarowane Papieżowi i liczy w sumie 20 tys. eksponatów z różnych dziedzin sztuki. Są wśród nich m.in. bezcenne pamiątki narodowe, starodruki i rękopisy.
Ważne miejsce zajmują świadectwa męczeństwa Polaków w XX w. – przedmioty towarzyszące więźniom obozów koncentracyjnych i łagrów oraz żołnierzom walczącym o wolność Polski. Wyjątkową wartość dla dziedzictwa kultury polskiej posiadają też pamiątki po królach Polski i twórcach kultury. Do najcenniejszych zaliczają się: Biblia hebrajska z 1543 r., drugie wydanie Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 r., oryginalne listy królów Augusta II Sasa i Jana III Sobieskiego, zaginiona kartka z brulionu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i jedyny zachowany rękopis wiersza "Na smętne wieści z Watykanu" Cypriana Kamila Norwida.

03 JP2 Rzym muzeum
Sala wystawowa w której można obejrzeć pamiątki pontyfikatu JPII

KONTAKT & INFO


ADRES

Via Cassia, 1200
00189 Roma
Italia

telefon & email

T: +39 06 303 65 181
E: info AT jp2doc.org

www.jp2doc.org →

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ


XL

2018
Francja

MABPZ

Tutaj podstawowe dane