Skip to main content

Tematyka związana z 2. Korpusem w działalności Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej

Referat wygłoszony na XXXVI sesji Stałej Konfrencji MABPZ - Rzym 2014 r.

Tematyka związana z 2. Korpusem w działalności Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej

Referat wygłoszony na XXXVI sesji Stałej Konfrencji MABPZ - Rzym 2014 r.

Fundacja Rzymska im. Janiny Umiastowskiej, powołana do życia w 1944 roku, w wykonaniu testamentu zmarłej w Rzymie w czasie wojny Fundatorki, w pierwszych latach powojennych wspomagała polskich artystów działających w Włoszech przyznając im zasiłki, oferując mieszkanie w siedzibie Fundacji, organizując wystawy. Wśród nich byli żołnierze 2. Korpusu, jak Józef Jarema — założyciel Art-Clubu, Roman Biliński, Karol Badura i inni. Liczne tego świadectwa znajdują się w Archiwum Fundacji.

Niestety, po tym początkowym, ale krótkim okresie intensywnej działalności nastąpił dłuższy okres zastoju, który zbiegł się z przeniesieniem siedziby Fundacji z Rzymu do Frascati, w górach Albańskich.

Dopiero, począwszy od 1968 roku, nowy prezes Fundacji, Emeryk Hutten-Czapski skierował jej działalność na przyznawanie krótkich stypendiów na pobyt we Włoszech co, dzięki innej ważnej inicjatywie, utworzonemu przezeń w Rzymie Hospicjum Polskich Kawalerów Maltańskich, umożliwiło szerokiej rzeszy młodych naukowców, działaczy kulturalnych i społecznych z Kraju zetknięcie się z kulturą włoską i europejską oraz pogłębienie własnego przygotowania zawodowego.

Była to inicjatywa, mająca niewątpliwy wydźwięk polityczny. Należy bowiem pamiętać, iż w okresie rządów Gomułki i Gierka bezpośrednie prześladowania polityczne były zjawiskiem raczej sporadycznym, ale dyskryminacja pośrednia, polegająca na braku szans, dotyczyła tych wszystkich, często wybitnie uzdolnionych, młodych ludzi, którzy nie należeli do partyjnej czy innej koterii i nie mieli tych możliwości wyjazdowych, co ich bardziej uprzywilejowani koledzy, a więc spychani byli siłą rzeczy do polskiego zaścianka i nie wytrzymywali na dłuższą metę konkurencji zawodowej. Fundacja starała się w miarę swych możliwości zapobiegać, poprzez udzielane stypendia, tej dyskryminacji.

Tak wytyczona przez Emeryka Hutten Czapskiego polityka stypendialna była kontynuowana przez Zarząd Fundacji również po jego śmierci. Od 1968 do 1989 r. przyznano około 450 stypendiów w zakresie szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych.

Natomiast, począwszy od 1989 r., a więc od odzyskania przez Polskę suwerenności, zważywszy iż wskutek zmian politycznych w Kraju powstały liczne, nowe i atrakcyjne możliwości stypendialne dla polskich naukowców i działaczy, Zarząd Fundacji uznał za celowe przeznaczenie posiadanych środków na finansowanie prac dokumentacyjno-badawczych na temat: Polacy we Włoszech w XX wieku.

W dążeniu do tego celu, Fundacja wytyczyła sobie następujące zadania:

 • uzupełnianie własnych zbiorów bibliotecznych o wszelkiego rodzaju publikacje o powyższej tematyce;
 • zabezpieczenie, w drodze nagrywanych rozmów, ustnych świadectw tych wszystkich osób, które w taki czy inny sposób przyczyniły się do ukształtowania i rozwoju wspólnoty polskiej we Włoszech oraz, ewentualnie, wspomnień o nich;
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności Polaków we Włoszech oraz organizacji i instytucji polonijnych lub związanych z Polską. Zostały wówczas zawarte dwie wieloletnie umowy;
 • z Biblioteką Narodową i Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w celu rejestrowania i katalogowania starych druków dotyczących Polski w bibliotekach rzymskich;
 • oraz z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w sprawie (inwentaryzacji nagrobków polskich w kościołach i grobów polskich na cmentarzach Rzymu, co zaowocowało wydaniem w 1994 i w 1999 roku dwóch tomów w serii Monumenta Poloniae in Italia.

W ramach wyżej wymienionych prac dokumentacyjno-badawczych Fundacja szczególną wagę przywiązuje do inicjatyw, które przyczyniają się do wydobywania na światło dzienne tego, co w okresie wieloletniego zniewolenia kraju było przemilczane lub zafałszowywane przez propagandę komunistyczną: rodzimą, sowiecką czy zachodnią. Pragniemy przyczyniać się, choćby w skromnym zakresie, do ujawniania prawdy historycznej o minionej epoce. Taki jest cel serii wydawniczej Fundacji „Polonica włoskie”, w której ukazało się dotychczas dwanaście tomów zawierających świadectwa, rozmowy, wspomnienia, biografie i inne materiały dotyczące Polaków we Włoszech.

W szczególny sposób Fundacja stara się o zachowanie pamięci o 2. Korpusie i jego żołnierzach. Efektem tych prac są 4 tomy w serii Polonika włoskie poświęcone 2. Korpusowi we Włoszech: dwa tomy w języku polskim oraz dwa tomy w języku włoskim. Oba tomy w języku polskim: W walce o niepodległość i W służbie ojczyzny zawierają rozmowy redaktorki II programu Polskiego Radia, Ewy Prządki przeprowadzone z szeregiem kombatantów zamieszkałych po wojnie we Włoszech. Mówią w nich o swoich losach uczestnicy walk we Włoszech, których różna była droga do 2. Korpusu. Wiodła ona przez kampanię wrześniową w 1939 r., podchorążówkę w Coëtquidan i Anglię, Węgry, Rumunię, Mandżurię i Brygadę Karpacką, łagry w Rosji i Bliski Wschód.

Zebrane świadectwa mają jednak jeszcze inny wymiar. Ukazują, jak owi byli żołnierze, odcięci od Ojczyzny przez panujący tam reżim komunistyczny, potrafili dojść w kraju nowego osiedlenia do znacznych osiągnięć osobistych i zawodowych. I wreszcie, co szczególnie należy podkreślić, są to świadectwa osób nie odżegnujących się od swej polskiej tożsamości, ale jednocześnie otwartych na otaczający ich świat i życzliwie nastawionych do kraju, który ich przygarnął oraz do jego mieszkańców. A z drugiej strony, przytaczają one dowody solidarności i uczynności okazywanej przez Włochów w trudnych dla Polaków chwilach.

Oba powyższe tomy zostały wręczone wszystkim kombatantom przybyłym w 2009 roku na uroczystości związane z 65. rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Został również opracowany przez Fundację i wręczony wszystkim uczestnikom numer specjalny Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska, po­święcony 2. Korpusowi i jego żołnierzom.

Jeśli chodzi o tomy w języku włoskim, to pierwszy z nich Per la nostra e la vostra libertd. Ricordi dei combatenti polacchi e delie loro famiglie in Italia, wydany dzięki inicjatywie i przy współpracy Rzymskiego Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego, zawiera tłumaczenia wspomnień żołnierzy z dwóch poprzednich tomów. Powstał on z myślą o włoskich rodzinach kombatantów nieznających języka polskiego. Książka jest wzbogacona o wypowiedzi najbliższych, którzy we wzruszający sposób mówią o swoich ojcach.

Natomiast drugi tom w języku włoskim o 2. Korpusie pt. Ricordare il 2° Corpo d “Armata polacco in Italia (1943-1946), zawiera materiały z dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Fundację wspólnie ze Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Rzymie w kwietniu 2013 roku i poświęconej badaniom nad dziejami 2. Korpusu we Włoszech. Wzięli w niej udział nie tylko badacze krajowi (Krzysztof Strzałka, Wojciech Narębski, Justyna Chłap-Nowakowa, Zdzisław Kudelski) i emigracyjni (Krystyna Jaworska, Marta Herling), ale przede wszystkim, chyba po raz pierwszy tak licznie zgromadzeni Włosi, którzy od lat zajmują się tą tematyką. Prezentacja książki odbyła się w Rzymie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk 14 maja 2014 r. w ramach obchodów 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Wzięli w niej udział m.in. prof. Marek Kornat i Marta Herling.

Tematyki związana z 2. Korpusem i losami jego żołnierzy przewija się również, i to w znaczący sposób, w innych tomach serii Polonica włoskie: w tomie II — W kręgu kultury i sztuki, tomie VII — Czas wojny i czas pokoju w „polskim Rzymie” oraz tomie X — W poszukiwaniu piękna. Polscy artyści plastycy we Włoszech.

Wszystkie omawiane tomy zawierają bogaty zestaw zdjęć kombatantów i ich rodzin, pochodzących często z archiwów prywatnych.

Ponadto została opracowana bibliografia publikacji o 2. Korpusie w posiadaniu biblioteki Fundacji (poniżej załączamy jej część dotyczącą wydawnictw 2. Korpusu i innych wydawnictw rzymskich z lat 1944-1947), a ostatnio rozpoczęto ich digitalizację, jak również zdjęć i innych materiałów związanych z 2. Korpusem, znajdujących się w archiwum Fundacji.

 

Wydawnictwa 2. Korpusu i innych wydawców z okresu 1943-1947 w posiadaniu biblioteki Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej

Armia Polska na Wschodzie (A.P.W.) - Oddział Propagandy i Kultury A.P.W.
 • Wraga, Ryszard | Geopolityka strategia i granice. [b.m.]: Nakł. Oddz. Prop. i Kult. D-twa A.P.W., [b.d.]. — 32 s.; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. 2. [b.m.]: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W., 1944. — 71 s.; 17 cm (Biblioteka Orła Białego)
 • Książka dla żołnierza Polskiego. Polskim szlakiem. Cz. 2: Na ojczystej j ziemi / Opracowała Janina Pilatowa. Palestyna: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W, 1944. — 263 s.; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Książka dla żołnierka polskiego. Polskim szlakiem. Cz. 3: Dojdziemy / Opracowała Janina Piłatowa. Palestyna: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W., 1944. — 294 s.; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Monte Cassino. Szkice Zygmunta Turkiewicza z walk 2. Polskiego Korpusu. Roma: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W., 1944. — XV, 78 s.: il.; 32 cm.
 • Naczelny wódz na Wschodzie XI-XII 1943.  Album pamiątkowy z pobytu naczelnego wodza generała broni Kazimierza Sosnkowskiego na Środkowym Wschodzie. Roma: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W., 1943. — 32 s.: fot.; 24 cm. Tyt. i tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
 • Sieniatycki, M. |  Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. Jerozolima: Nakład Sekcji Wydawniczej D-twa Bazy i Etapów Armii Polskiej na Wschodzie, 1943. — 167 s.; 23 cm.
 • Skrócony podręcznik języka włoskiego: gramatyka - rozmówki - słowniczek. [b. m.]: Nakładem Oddz. Prop. i Kultury D-twa A.P.W., [b.d]. — 64 s.; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Szyryński, Wiktor | W laboratorium radości i bycia. Zarys higieny psychicznej ze szczególnym uwzględnieniem życia wojskowego. Palestyna: Nakład Propagandy i Kultury D-TWA A.P.W., [1944]. — 115 s.; 18 cm (Biblioteka Orła Białego)
 • W Marszu. Śpiewnik dla żołnierza polskiego Armii Polski j na Wschodzie. Z.1 / W układzie Adama Dyląga i Wiarosława Sandelewskiego. Palestyna: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W., 1944. —103 s.; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)
Drukarnia Polowa A.P.W.:
 • Czapski, Giuseppe [Józef] | Lettera aperta a Giacomo Maritain e Francesco Mauriac. Manoscritto. Drukarnia Polowa A.P.W., 1944. —16 p.; 21 cm.
 • Wiktor, Jan | Eros na podwórzu. Rzym: Drukarnia Polowa A.P.W., 1945. —115 s.; 19 cm. (Biblioteka Orla Białego)
Wydawnictwa w Jerozolimie
 • Baczkowski, Włodzimierz | Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno-polityczne. Jerozolima: Nakładem autora, 1946. — 246 s.; 22 cm.
 • Bobrzyński, Michał | Dzieje Polski w zarysie. T. I. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, 1944. Wyd. V.  292 s.; 23 cm.
 • Borkowski, Aureliusz | Grób Chrystusa Pana i Kalwaria. Jerozolima: 1942. — 24 s.; 15 cm. Broszurka ta stanowi 1-szy rozdział „Przewodnika po Ziemi Świętej”.
 • Brzeski, Ludwik | Chwedkowicki las. Nowele. Palestyna; Tel-Aviv: Nakładem Wyd. „Przez lądy i morza” na Wschodzie, 1944. — 119 s.; 22 cm.
 • Kantak, Kamil | Dzieje ziemi pomorskiej. Jerozolima: Nakładem Wydziału Kultury i Prasy D-twa Jednostek Wojska na ŚR. Wschodzie, 1946. — 132 s.: m.; 18 cm.
 • Kurdybacha, Łukasz | Naród w walce. Wybór literatury wojennej. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, 1943. — 470 s.; 22 cm.
 • Łączkowski, Bohdan | Powracające fale. Jerozolima: Nakładem autora, 1945. — 143 s.; 24 cm.
 • | Mały przewodnik po Bejrucie z dołączeniem danych o osiedlach polskich w okolicach miasta oraz niektórych wiadomości ogólnych o Libanie tudzież planu miasta Bejrutu. Jerozolima: Nakładem Wydziału Kultury i Prasy D-twa Jednostek Wojska na ŚR. Wschodzie, 1946. — 68 s.; 17 cm.
 • Matuszewski, Ignacy | Czy Anglia gwarantowała granice Polski. Jerozolima: Wydanie Związku Pracy dla Państwa, 1945. — 48 s.; 18 cm.
 • Parandowski, Jan | Dysk olimpijski. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, 1944. — 247 s.; 18 c. Wyd. III.
 • Prus, Bolesław | Grzechy dzieciństwa. Jerozolima: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1944. — 59 s.; 17 cm. (Szkolna Biblioteczka na Wschodzie / Pod red. Ł. Kurdybachy; 49)
 • Pruszyński, Ksawery | Walczymy. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, [b.d.]. — 142 s.; 20 cm.
 • Sowicki, Tadeusz | Zwrotnik wilkołaka. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, [b.d.]. — 58 s.; 19 cm.
 • Wielka Brytania. Kraj — Ustrój — Kultura. Wydane staraniem PEN-Clubu Polskiego z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, [b.d.]. — 297 s. 21 cm.
Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu
 • Andreus, Bernard | Polska a „kapitalistyczna interwencja” w stosunku do ZSRR 1918-1920. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 40 s.; 21 cm.
 • Berent, Wacław | Nurt. Opowieści biograficzne. Pogrobowcy. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 224 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Bielatowicz, Jan | Bibliografia druków polskich we Włoszech (1.09.1939-1.09.1945). Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 53 s.; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Bocheński, Adolf | Artykuły zebrane (1941-1944). Włochy: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu. Drukarnia Polowa, 1944. — 154 s.: il.; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Bohusz - Szyszko, Zygmunt | Wrześniowym szlakiem. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 51 s.; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Brzozowski, Stanisław | Filozofia romantyzmu polskiego. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 70 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Choynowski, Piotr | Młodość, miłość, awantura. Rzym: Nakładem Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 143 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Conrad, Joseph (Józef Konrad Korzeniowski) | Smuga cienia / Tłumaczyła z angielskiego J. Sienkiewiczówna. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 107 s.; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Conrad, Joseph (Korzeniowski, Józef Konrad) | Tajfun / przekład J. B. Rychlińskiego. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 100 s.; 17 cm.
 • Czapski, Józef | Wspomnienia starobielskie. Wyd. 2. Nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu; Druk. Polowa, 1945. — 62 s.: H.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Chrzanowski, Ignacy | Za co powinniśmy kochać „Pana Tadeusza”? Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 23 s.; 20 cm.
 • Daniłowski, G. | Wrażenia więzienne. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 48 s.; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Dygasiński, Adolf | Gody bycia: opowieść. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 99 s.; 20 cm. (Biblioteka Orla Białego)
 • Dziewanowski, M.K. | Śląsk Opolski. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 39 s.; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Gałczyński, Konstanty Ildefons | Wiersze. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 57 s.; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Górecki, J. | Kamienie na szaniec. Opowiadanie o Wojtku i Czarnym. Włochy: Nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 64 s.; 23 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Górecki, Roman | Gospodarczy dorobek Polski w latach 1918-1938. [b. m.]: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. —164 s.: m.; 22 cm.
 • Grydzewski, Mieczysław | 150-lecie rzezi Pragi. Włochy: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —  34 s.; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Gryziewicz, Stanisław | Na marginesie zagadnienia rozwoju gospodarczego Polski. Wyd. II. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. —128 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Halpern, Ada | Spokojne bycie. Roma: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 134 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Herling-Grudziński, Gustaw | Żywi i umarli. Szkice literackie. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 78 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Jancza, Jusuf | Azerbejdżan. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 80 s.: il. ; m. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Janiszewski, Michał | Żołnierz polski we Włoszech. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 82 s.; 17 cm. (Biblioteka Orla Białego)
 • Kaden-Bandrowski, Juliusz | W cieniu zapomnianej olszyny. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 110 s.; 23 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Kalendarz Żołnierza 2 Korpusu A. P. 1946 r. / Oprac.: Dominik Ostoja, Zygmunt Ścibór. Włochy: Drukarnia Polowa Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P., 1945. 190 s.;13 cm.
 • Kielewicz, Jan | W odmęcie walki. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. 157 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Kobrzyński, Bolesław | Przewodnik serdeczny: poezje / Przedmowa Jana Bielatowicza. Roma: Nakładem Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1944. — 68 s.; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Konarski, W. \ Walka o niepodległość w kraju i na obczyźnie. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 22 s.; 20 m. (Biblioteka Orła Białego)
 • Kolędy polskie / zebrał Feliks Kapała. Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 25 s.; 17 cm.
 • Luber, I. | Życie i śmierć getta warszawskiego. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 29 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Maciejko, Dominik | Podręcznik do nauki języka angielskiego w 30 lekcjach. Rzym: Nakładem Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —104 s.; 22 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • „Mała Kronika”. Oddział Kultury i Prasy 2. Polskiego Korpusu, 1946. Nr 1, rok I, 6 styczeń 1946.
 • „Mała Kronika”. Oddział Kultury i Prasy 2. Polskiego Korpusu, 1946. Nr 3, rok I, 3 luty 1946 r.
 • Mickiewicz, Adam | Pan Tadeusz / Na podstawie pierwszego wydania. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury Prasy 2. Korpusu, 1945. — 367 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Morcinek, Gustaw | Listy spod Morwy (Sachsenhausen - Dachau). Wyd. II. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 124 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Morcinek, Gustaw | Wyrąbany chodnik (cz. II). Włochy: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 540 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Nasze granice w Monte Cassino. Antologia walki / opr. Jan Bielatowicz; Rysunki artystów żołnierzy 2. Korpusu. Rzym: Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 206 s.: 17 il.; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Norwid, Stefan Tadeusz | Kraj bez Quislinga. Rzym: Nakład Oddziału i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 298 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Naglerowa, Herminia | Krauzowie i inni. Powieść w trzech tomach. Roma: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P., 1946. — 407 s.; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Naglerowa, Herminia | Ludzie sponiewierani. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 100 s.; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Olechowski, Jan | Prosta, jak sosna wyrosnąć. poezje / Przedmowa Włodzimierz Sznarbachowski. Italia: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1944. — 36 s.; 25 cm.
 • Pamiętniki Michała Mikołajewicza Murawiewa „Wieszatela” 1863-1865 / tłumaczenie z oryginału rosyjskiego przez J. Cz... z przedmową St. Tarnowskiego. Włochy: Nakładem Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —148 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Pawlikowski, Michał | Biją w tarabany (Gawędy dla swoich). Rzym: Nakładem Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 59 s.: il.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Piątkowski, Henryk [Pułk. Dypl.] | Bitwa o Monte Cassino. Rzym: [s. n.], 1945. — 120 s.: 14 szkiców; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Piątkowski, Henryk | Wspomnienia ze szlaku żołnierza tułacza. Pisane zmyślą o kolegach w niewoli. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 45 s.: fot.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Piestrzyński, Ryszard | W pół drogi. Roma: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 324 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Plutyński, A. | Jest nas 115 milionów. Stany zjednoczone Europy Środkowowschodniej. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. —145 s.; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Poddębski, Karol | Polska w obozie koncentracyjnym. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu A.P,1946.—100 s.; 23 cm. (Biblioteka Orła Białego).
 • Podróże Polskich pisarzy do Włoch / opracował Giovanni Mayer. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. —101 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Polska w kulturze powszechnej. Sześć rozpraw / St. Kutrzeba i in. Roma: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 124 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Pragier, Adam | Cele wojenne Polski. Włochy: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —175 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Przypływ. Poeci 2. Korpusu / Do druku przygotował Jan Bielatowicz. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. —152 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Rozenek, Jakub | Anglia i Anglicy. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 47 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Rudzka, Marta | W domu niewoli. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P., 1946. — 354 s.: m.; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Salvaneschi, Nino | Żal Szopenowski / Nino Salvaneschi, Ewelina Bocca Radońska. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. —175 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Sieroszewski, Wacław \ Powieści chińskie. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 184 s.; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów. Rzym: Zgrupow. WBP Żubrów [Drukarnia Polowa],1943-1944. — 272 s.: il.; 33 cm. Drugi zeszyt wyd. pamiątkowego pisma Zgrupowania Brygady Wileńskiej Żubrów
 • Sitwa Zgrupowania 5. Wileński j Brygady Żubrów. Rzym: Zgrupow. WBP Żubrów [Tipografia Poliglota i Drukarnia Polowa Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu], 1946. — 304 s.: il.; 33 cm. Trzeci tom wyd. pamiątkowego Zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady.
 • Solski, Wacław | Opowieści o Szwejku. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. -- 89 s.; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Stroński, Stanisław | Pięć map i niewiele słów. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —25s.: il..;20cm.
 • Święcicki, Marek | „Czerwone diabły” pod Arnhem. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu 1945. — 70 s.: il.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Święcicki, Marek | Za siedmioma rzekami była Bolonia. Ostatnia bitwa Drugiego Korpusu we Włoszech. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 97 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wańkowicz, Melchior | Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3. Rzym; Mediolan: Wyd. Oddz. Kultury 2. Polskiego Korpusu, 1945,1946,1947. — 448 s.; s. 392; s. 386, fot., mapy, il.; 24 cm.
 • Wańkowicz, Melchior | Dzieje rodziny Korzeniewskich. Włochy: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 77 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wedow, Janusz | Wracające żagle. Wiersze. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1944. — 47 s.; 26 cm.
 • Wielka Brytania na drodze do Polski. Nowe miejsce postoju II Korpusu / Opracowane przez Wydział Prac Kulturalno-Oświatowych Szefostwa Służby Opieki nad Żołnierzami Sztabu Głównego. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 91 s.; 17 cm.
 • Wierzyński, Kazimierz | Wolność tragiczna. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 65 s.; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wierzyński, Kazimierz | Ziemia-Wilczyca. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 63 s.; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wiktor, Jan | Srogi pies i sentymentalny zając. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —100 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wittlin, Tadeusz | Radosne dni. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 161 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wraga, Ryszard | 0 rewolucji. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu 1945. — 55 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wraga, Ryszard | Rola i zadania emigracji polskiej. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 39 s.; 22 cm.
 • Wraga, Ryszard | Sowieckie republiki środkowo-azjatyckie. Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —123 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wraga, Ryszard | Ustrój sowiecki: marksizm a stalinizm, komunizm a sowietyzacja. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —102 s.; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wraga, Ryszard | Wojna sowiecko-niemiecka 194 1-1945. Italia: [b. w], 1945. — 161 s.; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Wyspiański, Stanisław | Wyzwolenie / Ze wstępem Zygmunta Nowakowskiego. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 181 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Zagończyk | Polskie doświadczenia powstańcze. Włochy: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 44 s.; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Zahorska, Stefania | Smocza 13 dramat w trzech aktach. Rzym: Odział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. —  39 s.; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Zajączkowski, Tadeusz | Od Ostrej Bramy do Ósmej Armii. Rzym: Odział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 122 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Zieliński, Tadeusz | Świat antyczny a my. Osiem wykładów, wygłoszonych na uniwersytecie w Petersburgu w roku 1901 / Przedmowę napisał Jan Bielatowicz. Rzym: Nakł. Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. — 192 s.; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)
 • Żeromski, Stefan | Duma o hetmanie. Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 75 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego) | Żołnierz z Monte Cassino. Album fotografii z terenu i okresu bitwy / opracowanie, układ, tekst Wiktor Ostrowski. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P., 1945 — 55 s.: fot.; 28 cm.
 • Żywina, Józef | Rozmowa z księżycem: poezje / Przedmowa Jana Olechowskiego. Roma: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. — 51 s.; 25 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Inne wydawnictwa jednostek 2. Korpusu

Referat Kultury i Prasy 5. Kresowej Dywizji Piechoty
 • Kresowa walczy w Italii / Oprac. Lucjan Paff; rysunki Aleksander Werner. Roma: Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty, 1945. — 254 s.: il.; 24 cm.
 • Na szlaku Kresowej. Nr 5(23). Włochy: Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty, 1945.
Referat Kultury i Prasy 3. Dywizji Strzelców Karpackich
 • [Trzecia] 3. Dywizja Strzelców Karpackich w Italii. Album fotograficzny: 1-2 cz. [s. 1.]: Referat Kultury i Prasy 3. DSK, 1945. Cz. 1-2 (78, 126 s.): fot.; 17 cm. Cz. 1. Nad Sangro 4 11 1944 - 15 IV 1944. Monte Cassino 27 IV1944 — 23 V 1944. Cz. 2. Nad Adriatykiem 12 VI 1944 — 6 IX 1944. W Apeninach 26 X 1 944-23 XII 1944; Od Senio do Bolonii 31 III 9945 — 21 IV 1945.
 • Leski, Władysław | Jak pragnie nafji! Zbiór felietonów z rysunkami autora / przedmowę napisał Roll-Mops. Italia: Referat Kultury i Prasy 3. D.S.K., 1945. — 123 s.; 17 cm.
 • Słowniczek polsko-włoski / Opracowany i wydany przez Referat Propagandy i Kultury 3. DSK. 2 wyd. popr. Włochy: Referat Prop. i Kultury 3. D.S.K., 1944.
Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu
 • Abrysowski, Jerzy | Przyroda martwa: podręcznik dla V klasy szkól powszechnych. Bari: Sekcja Wyd. 2. Korpusu, 1945. — 107 s.: tab.; 24 cm.
 • Kraszewski, J. I. | Chata za wsią. Powieść. Tom. I-II. Bari: Sekcja wydawnicza 2. Korpusu, 1945. — 87 s.; 26 cm.
 • Szober, St. | Nauka pisowni we wzorach i ćwiczeniach. Część V: Podręcznik dla szóstej klasy szkoły powszechnej. Wyd. 6. Bari: Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu; wydaw. P.C.K. przy 2. Kor-pusie,1945. — 35 s.
 • Zaleska, M. I. | Wesele zięby. Bajeczka prawdziwa z obrazkami Molly Bukowskiej. Bari: Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu, 1945. — 47 s.; 16 cm.
Polski Czerwony Krzyż przy 2. Korpusie
 • Kleszczyński, Karol | „Wilki” nad rzeką Senio. Roma: Księgarnia Polskiego Czerwonego Krzyża przy 2. Korpusie, 1945. —112 s.: fot.; 19 cm.
 • „Naokoło świata”. Ilustrowany magazyn literacki”. Rzym: Polski Czerwony Krzyż przy 2. Korpusie, Zeszyt 1, styczeń 1946.
 • „Naokoło świata. Ilustrowany magazyn literacki”. Rzym: Polski Czerwony Krzyż przy 2. Korpusie, 1946. Zeszyt 2, luty-marzec 1946.
 • Wierne płomienie 1943. Bari: Wyd. Delegatury P. C. K. przy 2. Korpusie, 1946. — 104 s.; 16 cm. (Biblioteczka Dziatwy; 3)
Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P.
 • Bohdanowicz, Feliks | O zasadniczych cechach światopoglądu katolickiego. Italia: Biuro Prasowe Biskupa Polowego WP., 1946. — 32 s.; 17 cm. (Nauka Chrystusowa; 54)
 • Bocheński, O.I.M. | O patriotyzmie. Italia: Biuro Prasowe Biskupa Polowego WP., 1945. — 32 s.; 17 cm. (Nauka Chrystusowa; 37)
 • Chołoniewski, Antoni | Duch dziejów Polski. Roma: Biuro Prasowe Biskupa Polowego WP., 1946. —101 s.; 17 cm.
 • Drewnowski, Jan Franciszek | Moralność i kultura. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego WP., 1946. — 62 s.; 17 cm. (Nauka Chrystusowa; 51-53)
 • Miche, Józef | Filozofia bolszewicka. Roma: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W. P.; Drukarnia Polowa 2. Korpusu, 1946. — 92 s.; 21 cm. (Nauka Chrystusowa; 44-47)
 • Morcinek, Gustaw | Listy z mojego Rymu. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W. P., 1946. — 147 s.: il.; 17 cm.
 • Z Niepokalaną przez życie. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego WP., 1946. —108 s.; 17 cm.
 • Drewnowski, Jan Franciszek | Moralność i kultura. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W. P.; Drukarnia Polowa 2. Korpusu, 1946. — 62 s.; 17 cm. (Nauka Chrystusowa; 51-53)
 • Zajączkowski, Tadeusz | W krainie absurdu. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego WP., 1946. — 96 s.: il.; 17 cm. Wyd. Szef. Duszpasterstwa Wyznania Mojżeszowego
 • | Żyd Polski - Żołnierz Polski (1939-1945) / H. Schlesinger, St. Borkowski. Wyd. Szef. Duszpasterstwa Wyznania Mojżeszowego 2. Korpusu, [b. d.]. — 45 s.; 20 cm.
Inni
 • Szkice perspektywiczne terenu walk 2. Korpusu - Monte Cassino maj 1944. Italia: 12. Kompania Geograficzna 2. Korpusu, 1944.
 • Wileńszczyzna / oprac. Eugeniusz Królikowski. Rzym: Wydaw. „Sitwy”, 1946. —160 s.: fot., map. ; 23 cm.
 • W służbie dla ojczyny: kobieta-żołnierz 2 Korpusu 1941-1946 / Opracowanie, układ i tekst: Lola Romańska i Andrzej Romański. Rzym: Inspektorat PSK 2. Korpusu. 1946. — 124 s.: fot.; 19 cm.
 • W tym marszu rośniemy w siły. Noworoczne przemówienie Dowódcy 2. Korpusu generała dywizji Władysława Andersa. „Orzeł Biały”, nr 2/1945.
 • „Wiadomości Wojskowe 2. Korpusu”. Miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Wiedzy Wojskowej 2. Korpusu. Zeszyt III. Włochy: Maj 1946.
  M.in.: W. Stabien: Stosunki polityczno-wojskowe w okresie bitwy o Monte Cassino, s. 5-13; Znaczenie bitwy 2. Korpusu o Monte Cassino w ofensywie  na Rzym w 1944 r., s. 14-17 ; Dywizja Karpacka w bitwie o Monte Cassino, s.18-24 ; N. Sulik: Od kryzysu do włamania, s. 25-27 ; J. Jabczyński: Pułk 6. Pancerny „Dzieci Lwowskich” w walce o Piedimonte, s. 28.; T. Felsztyn: Doświadczenia taktyczne bitwy o Monte Cassino, s. 39-44; Rozminowanie wyjścia na Massa Albaneta, s. 60-63; B. Wachalski: 401. Polowa Składnica Amunicyjna w czasie bitwy pod Monte Cassino, s.64-68; Rozkazy i komunikaty z okresu bitwy o Monte Cassino, s. 69-80.

 

Inne wydawnictwa

Instytut Literacki
 • Bielatowicz, Jan | Brygada karpacka. Roma: Instytut Literacki, 1947. — 38 s.; 21 cm.
 • Bielatowicz, Jan | Passeggiata. Szkice włoskie. Rzym: Instytut Literacki, 1947. — 107 s.; 22 cm.
 • Blum, Leon | Na miarę człowieka. Roma: Instytut Literacki, 1947. —139 s.; 20 cm. (Biblioteka Społeczno-Polityczna)
 • Chałasiński, Józef | Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej / J. Chałasiński, J. Ulatowski. Roma: Instytut Literacki, 1947. — 198 s.; 19 cm. (Biblioteka Społeczno-Polityczna)
 • Felsztyn, Tadeusz | Energia atomowa: Źródła i zastosowania. Roma: Instytut Literacki, 1947. — 136 s.: tab.; il. 21 cm. (Biblioteka Wiedzy)
 • Hostowiec, Paweł (Stempowski, Jerzy) | Dziennik podróży do Austrii i Niemiec. Roma: Instytut Literacki, 1946. — 72 s.; 20 cm.
 • Kaden-Bandrowski, Juliusz | Miasto mojej matki. Roma: Instytut Literacki, 1946. — 143 s.; 19 cm.
 • Kultura: wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań / redagują: Jerzy Giedroyć i Gustaw Herling-Grudziński. Rzym: Instytut Literacki, 1947. — 82 s.; 32 cm. Nr 1.
 • Koestler, Arthur | Krucjata bez krzyża / Przeł. z ang. Gustaw Herling-Grudziński / Tyt. oryg.: Arrival and departure. Roma: Instytut Literacki, 1947. — 227 s.; 20 cm.
 • Kuszelewska, Stanisława | Kobiety. Roma: Instytut Literacki, 1946. —193 s.; 20 cm
 • Mickiewicz, Adam | Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Rzym: Instytut Literacki, 1946. — 101 s.; 20 cm.
 • Piasecki, Sergiusz | Jabłuszko. Roma: Instytut Literacki, 1946. — 257 s.; 18 cm
 • Piasecki, Sergiusz | Nikt nie da nam zbawienia. Rzym: Instytut Literacki, 1947. — 284 s.; 19 cm.
 • Piskor, Aleksander | Siedem ekscelencji i jedna dama. Roma: Instytut Literacki, 1947. — 333 s.; 19 cm.
 • Reymont, Władysław | Rok 1794. Powieść historyczna. T. I. Ostatni sejm Rzeczypospolitej; T II. Nil dseperandum; T. III. Insurekcja. Roma: Instytut Literacki, 1946. — 468 (t. I); 477 (t. II); 441 (T. III) s.; 18 cm.
 • Sienkiewicz, Henryk | Legiony. Roma: Instytut Literacki, 1946. — 183 S.; 20 Cm.
 • Sieroszewski, Wacław | Beniowski: Powieść. Roma: Instytut Literacki, 1947. — 435 s.; 19 cm.
 • Strug, Andrzej | Mogiła nieznanego żołnierza. Roma: Instytut Literacki, 1947. — 374 s.; 18 cm.
 • Szpotański, Stanisław | Prometeusze. Powieść historyczna. Roma: Instytut Literacki, 1946. — 242 s.; 20 cm
 • W oczach pisarzy. Wybór opowieści wojennych (1939-1945) / Opracował Gustaw Herling--Grudziński. Rzym: Instytut Literacki, 1947. — 401 s.; 22 cm.
Polska Y.M.C.A.
 • Berent, Wacław | Fachowiec. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1947. — 253 s.; 17 cm.
 • Berent, Wacław | Zmierzch wodzów: opowieści biograficzne. Rzym: Nakładem Polskiej Y.M.C.A., 1946. —115 s.; 17 cm.
 • Bojer, Johan | Ziemia Zdradzona. Rzym: Y.M.C.A., 1946. — 271 S; 17 Cm.
 • Chałasiński, Józef | Młode pokolenie chłopów: zagadnienia kształtowania się warstwy chłopski j w Polsce. T. 1 / Skrótu dokonał Gustaw Herling-Grudziński; z przedmową Juliusza Poniatowskiego. Rzym: Wydawnictwo polskiej Y.M.C.A. przy APW, 1946. — 201 s.; 22 cm.
 • Conrad, Joseph (Józef Korzeniowski) | Falk, Wspomnienie, Amy Forster, Jutro / Tłumaczyła z angielskiego Aniela Zagórska. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. — 229 s.; 17 cm.
 • Dąbrowska, Maria | Ludzie stamtąd: cykl opowieści. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. — 200 s.; 17 cm.
 • Idzie żołnierz: zbiór piosenek Żołnierskich i ludowych, dawnych i współczesnych / Zebrał i do druku opracował B. Rutkowski. Rzym: Nakładem polskiej Y.M.C.A. przy A. P., 1945. — 93 s.; 15 cm.
 • Lund, Hans | Duńskie uniwersytety ludowe a rozwój społeczności wiejskiej / Przełożył z angielskiego Stefan Daszynicz. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. — 134 s.; 17 cm.
 • Kolendy. Piosenki Żołnierskie i ludowe w inscenizacjach. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. - 39 s.; 19 cm.
 • Kossak Szczucka, Zofia | Beatum scelcus błogosławiona wina. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. — 115 s.; 17 cm.
 • Kraszewski, J. I. | Bracia Zmartwychwstańcy. Powieść z czasów Chrobrego. Cz. I i II. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945 — 202 s. (cz. I); 226 s. (cz. II); 17 cm.
 • Lagerlof, Selma | Legendy Chrystusowe / Przekł. Wandy Młodnickiej. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. — 212 s.; 17 cm.
 • Malaczewski, Eugeniusz | Koń na wzgórzu. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. — 243 s.; 17 cm.
 • Morcinek, Gustaw | Serce za tamą: nowele / Z przedmową Z. Kossak-Szczuckiej. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. — 230 s.; 17 cm.
 • Prus, Bolesław | Wybór nowel. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. — 225 s.; 17 cm.
 • Przerwa-Tetmajer, Kazimierz | Na skalnym Podhalu: wybór opowiadań. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. — 264 s.; 17 cm.
 • Reymont, Władysław St.| Opowiadania: Z ziemi Chełmskiej, Sprawiedliwie. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. — 189 s.; 17 cm.
 • Rodziewiczówna, Maria | Dewajtis. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. — 269 s.; 17 cm.
 • Rutkowski, Bronisław | Idzie żołnierz... Zbiór piosenek Żołnierskich i ludowych dawnych i współczesnych. Wyd. II powiększone. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. — 122 s.; 15 cm.
 • Wyspiański, Stanisław | Klątwa, Sędziowie, Warszawianka i wiersze wybrane. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. — 220 s.; 17 cm.
 • Żeromski, Stefan | Uroda bycia. Powieść. T. 1- 2. Rzym: Polska Y.M.C.A. przy A. P. W, 1945. — 227 (t.1); 221 (t.2) s.; 17 cm.
 • Żeromski, Stefan | Wybór nowel. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. —150 s.; 17 cm.
Polski Dom Wydawniczy
 • Bohusz-Szyszko, Zygmunt | Czerwony sfinks. Roma: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 269 S.; 17 Cm
 • Bohusz-Szyszko, Zygmunt | Nie żałuj nowych butów. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 67 s.; 17 cm.
 • Bohusz-Szyszko, Zygmunt | Republika atomowa. Powieść z niedalekiej przyszłości. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 456 s.; 17 cm.
 • Conan Doyle, Artur | Późna zemsta. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 159 s.; 17 cm.
 • Conan Doyle, A. [Artur] | Ulubienica publiczności. Rzym: Polski Dom wydawniczy, 1946. — 61 s.; 17 cm.
 • Conrad, Józef | Murzyn z załogi Narcyza: opowiadanie o kasztelu / Przekład autoryzowany Jana Lemańskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 163 s.; 17 cm.
 • Conrad, Józef | Szaleństwo Almayera / Przekład autoryzowany Anieli Zagórskiej. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 214 s.; 17 cm.
 • Conrad, Józef | Ukryty sojusznik / Przekład Autoryzowany J. B. Rychlińskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 62 s.; 17 cm.
 • Conrad, Józef | Uśmiech szczęścia / Przekład J. Lemańskiego. Italy: Polski Dom Wydawniczy, 1946. —124s.;17cm.
 • Conrad, Józef | Zwycięstwo: cztery części w jednym tomie / Przekład autoryzowany Anieli Zagórskiej. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 390 s.; 17 cm.
 • Czapska, Maria | Ludwika Śniadecka. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 259 s.: il.; 21 cm.
 • Kociemski, Leonard | Żywa Legenda. Rzecz o hymnie „Jeszcze Polska nie zginęła” i Józefie Wybickim. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 63 s.: fot.; 16 cm.
 • Kossak, Zofia | Z otchłani. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 240 s.; 17 cm.
 • London, Jack | Diabli na Fuatino / Przekład autoryzowany J. B. Rychlińskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 64 s.; 17 cm.
 • London, Jack | Perły Parlay’a / Przekład autoryzowany J. B. Rychlińskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 68 s.; 17 cm.
 • London, Jack | Noc na Goboto / Przekład autoryzowany J. B. Rychlińskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 60 s.; 17 cm.
 • London, Jack | Przygoda (The Adventure). Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 284 s.; 17 cm.
 • Olszewski, Witold | Budujemy kanał: wspomnienia kierownika biura planowania. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 208 s.; 17 cm.
 • Morcinek, Gustaw | Dziewczyna z Pól Elizejskich. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 273 s.; 17 cm.
 • Naglerowa, Herminia | Człowiek z więziennej wieży. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 83 s.: il.; 17 cm.
 • Romański, Marek | Koniec Sherlocka Holmesa. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 64 s.: il.; 17 cm.
 • Sommerset Maugham, W. | Upadek Edwarda Barnarda / Przekład autoryzowany Stelli Olgierd. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 58 s.; 17 cm.
 • Tom, Konrad | Kochana szmira. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. — 87 s.; 17 cm.
 • Wańkowicz, Melchior | Szczenięce lata. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. — 155 s.; 17 cm.
Polski Dom Wydawniczy K. Breiter & Co.
 • Conan Doyle, Artur | Pies Baskerville'ów / Z 12-oma ilustracjami z pierwszego wydania londyńskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy K. Breiter & Co., 1946. —192 s.: il.; 12 cm.
 • Conrad, Józef | Plantator z Malaty. Rzym: Polski Dom Wydawniczy K. Breiter, 1946. — 83 s.; 17 cm.
 • Dąbrowski, Roman | Dlaczego nie wracamy... Rome: Polski Dom Wydawniczy K. Breiter, 1946. — 35 s.; 20 cm.
 • | Dokąd Emigrować? / Z przedmową red. Romana Dąbrowskiego. Rzym - Londyn: Wydawnictwo K. Breitera & Co., 1946. — 139 s.: il.; 17 cm.
 • Kociemski, Leonard
 • Najskromniejsza uczona naszego pokolenia Maja [Maria] Curie-Skłodowska. Roma: Polski Dom Wydawniczy K. Breiter and Co., 1946. — 47 s.; 17 cm.
 • Majewski, St. | Podręcznik języka hiszpańskiego. Rzym: Wydawnictwo K. Breitera, 1947. — 226 s.; 20 cm.
 • Srokowski, Mieczysław | Ich tajemnica. Powieść. Rzym: Wydawnictwo K. Breitera, 1947. — 87 s.; 17 cm.
 • Zapolska, Gabriela | Sezonowa miłość. T. I - II. Rzym: Wydawnictwo K. Breitera, 1947. — 243 (T.I); 255 (T.II) s.; 17 cm.
Inne wydawnictwa włoskie i rzymskie
 • „Akademik”. Organ Informacyjny Związku Studentów Polskich w Rzymie. Rzym: Związek Studentów Polskich, 1947. Rok I, nr 1.
 • Brzezina, Jacek | Towarzysz nr 103. Rzym, [1946]. — 341 s.; 20 cm.
 • Dyktat Krymski. Włochy: 1945. — 32 s.; 25 cm.
 • Gajowiczyńska, Pola | Dziewczęta z Nowolipek. Rzym: La Rondine, 1947. — 334 s.; 17 cm.
 • „Intermarium”. Biuletyn. Lipiec 1948, nr 10.
 • Kania, Władysław | Bolszewizm i religia. Rzym, 1945. — 137 s.; 19 cm.
 • Kania, Ladislao | Il bolscevismo e la religione. Roma: Magi-Spinetti, 1945. — 176 p.; 19 cm.
 • Kociemski, Leonard | Miasto watykańskie z300 ilustracjami i 1 mapką. Rzym: Dom Wydaw. Dalmatia Luciana Morpurgo, 1944. — 22, [2] s.: 292: il.; 17 cm.
 • Międzymorze. Rzym: Nakładem Klubu Federalnego Środkowo europejskiego, 1946. — 96 s.: il.; 22 cm.
 • Modlitewnik Żołnierski. Rzym: 1945. — 287 s.: 1 fot.; 11 cm.
 • Przygody inspektora Williamsa. Ze wspomnień agenta wywiadu / Oprac. IGL. Rzym, 1945. — 35 s.; 17 cm. (Biblioteczka powieści sensacyjnych; 1)
 • Raczyński, Kajetan | Człowiek i podobna mu pomoc. Rzym: Scuola Tipografica Pio X, 1945. — 56 s.; 12 cm.
 • Sas, Janusz | Powstanie Warszawskie. Rzym: Wydawnictwo „Ostatnie wiadomości”, 1946. — 60 s. ;17cm
 • Kociemski, Leonardo | La Legione Polacca di Mickiewicz nel 1848 in Italia. Roma: Casa Editrice „La Rondine”, 1949.— 111 p.: il.;20cm.
 • Strug, Andrzej | Portret Gałązka Jemioły. Rzym: Edizioni „La Rondine”, 1947. — 215 s.; 17 cm.
 • Wałęga, J. | Deportacje i przesiedlenia. Rzym: 1945. — 12 s.; 21 cm.
 • Wasilewska, Irena | Za winy niepopełnione. Rzym, 1945. — 94 s.: il.; 20 cm.
 • | Ziemie odzyskane. Rzym: Nakładem Związku Polaków we Włoszech, 1947. — 66 s.; 20 cm. (Biblioteka Wolna Trybuna; 2)
 • Z księgi szarych dni, 3.V.1942-3.V.1945. Roma: 2. B.S.K. [Tip. ed. Sallustiana], 1945. — 67 s.: it mapy; 34 cm.
 • Zapiski janczarów / Do druku przygotował i wstępem opatrzył Bernard Andreus. Rzym, 1945. — 56 s.; 20 cm
 • Żuławski, Jerzy | Na srebrnym globie. Rzym: Edizioni „La Rondine”, 1947. — 339 s.; 17 cm.

Tagi

Więcej o Autorze (Autorach)

0raz Pozostałe Publikacje tego Autora (ów)

Stanisław August Morawski

Stanisław August Morawski, legenda polskiej emigracji, zaangażowany w dziesiątki inicjatyw polonijnych i historycznych. Swą wiedzę przekazywał zawsze młodym pokoleniom, był cenionym dorad...

Copyrights

COPYRIGHTS©: STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
CAŁOŚĆ LUB POSZCZEGÓLNE FRAGMENTY POWYŻSZEGO TEKSTU MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE BEZPŁATNIE PRZEZ OSOBY TRZECIE, POD WARUNKIEM PODANIA AUTORA, TYTUŁU I ŹRÓDŁA POCHODZENIA. AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM UŻYCIE POWYŻSZEGO TEKSTU (LUB JEGO FRAGMENTÓW) PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika